گواهینامه ها

محصولات تولیدی شرکت جبال الکتریک دارای تاییدیه تست های مکانیکال و الکتریکال از آزمایشگاه های معتبر هستند . این امر ضامن کیفیت مقره ها میباشد .

مهم ترین عامل کیفیت مقره های جبال استفاده از مواد اولیه ی درجه یک میباشد .